هاست لینوکس تجاری commerical

LINUX C-1

فضای میزبانی 100
پهنای باند 5000
نوع هارد SSD
رایگانssl دارد
تعداد اکانت ایمیل 5
تعداد دیتابیس 2
کنترل پنل cPanel
تعداد Sub Domain 1

LINUX C-2

فضای میزبانی 500
پهنای باند 10000
نوع هارد SSD
رایگانssl دارد
تعداد اکانت ایمیل 7
تعداد دیتابیس 3
کنترل پنل cPanel
تعداد Sub Domain 2

LINUX C-3

فضای میزبانی 1000
پهنای باند 15000
نوع هارد SSD
رایگانssl دارد
تعداد اکانت ایمیل 10
تعداد دیتابیس4
کنترل پنل cPanel
تعداد Sub Domain 3

LINUX C-4

فضای میزبانی 2000
پهنای باند 20000
نوع هارد SSD
رایگانssl دارد
تعداد اکانت ایمیل 15
تعداد دیتابیس 5
کنترل پنل cPanel
تعداد Sub Domain 4

LINUX C-5

فضای میزبانی 3000
پهنای باند 30000
نوع هارد SSD
رایگانssl دارد
تعداد اکانت ایمیل 20
تعداد دیتابیس 6
کنترل پنل cPanel
تعداد Sub Domain 5