هاست SSDلینوکس ایران

LINUX P-1

فضای میزبانی 100
پهنای باند 3000
نوع هارد SSD
رایگانssl دارد
تعداد اکانت ایمیل 2
تعداد دیتابیس 1
کنترل پنل cPanel
تعداد Sub Domain 1

LINUX P-2

فضای میزبانی 300
پهنای باند 5000
نوع هارد SSD
رایگانssl دارد
تعداد اکانت ایمیل 4
تعداد دیتابیس 2
کنترل پنل cPanel
تعداد 2Sub Domain

LINUX P-3

فضای میزبانی 500
پهنای باند 7000
نوع هارد SSD
رایگانssl دارد
تعداد اکانت ایمیل 6
تعداد دیتابیس 3
کنترل پنل cPanel
تعداد Sub Domain 3

LINUX P-4

فضای میزبانی 1000
پهنای باند 10000
نوع هارد SSD
رایگانssl دارد
تعداد اکانت ایمیل 8
تعداد دیتابیس 4
کنترل پنل cPanel
تعداد Sub Domain 4

LINUX P-5

فضای میزبانی 2000
پهنای باند 20000
نوع هارد SSD
رایگانssl دارد
تعداد اکانت ایمیل 10
تعداد دیتابیس 5
کنترل پنل cPanel
تعداد Sub Domain 5